Hét adviesbureau voor bedrijven en overheid op het gebied van bouwkunde, brandveiligheid en ecologie.
Home | Opdrachtgevers| Bouwkunde | Brandveiligheid | Ecologie | Bouwbiologie | Links

Een brandveilig ontwerp

De wetenschappelijke benadering van brandveiligheid wordt aangeduid met ‘Fire Safety Science’. Brandveiligheid is de mate waarin personen bij brand - zelfstandig of met behulp van andere aanwezigen - op veilige wijze een gebouw kunnen verlaten of op een veilige plaats kunnen wachten en op veilige wijze door de brandweer kunnen worden gered.

De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door de benodigde vluchttijd (RSET) en de beschikbare vluchttijd (ASET).

De RSET is de tijd die nodig is voor evacuatie en/of voor redding. De ASET is de tijd die verstrijkt voordat de ontwikkeling van rook en hitte zodanig groot is dat deze levensbedreigend is. Wanneer de ASET groter is dan de RSET dan is sprake van brandveiligheid.

Zowel de ASET als de RSET worden beïnvloed door het gebouwontwerp. Het gebouwontwerp heeft invloed op de brand- en rookontwikkeling (brandgedrag).
Ook bepaalt het gebouwontwerp of is voorzien in de voorwaarden voor een adequate evacuatie (evacuatiegedrag). Verder is het gebouwontwerp van invloed op het al of niet succesvol zijn van een interventie door bijvoorbeeld sprinklers (brandbeveiligings-installaties) en een brandweerinzet (repressieve interventies).

De interventies door brandbeveiligingsinstallaties en/of een repressieve inzet hebben bovendien een directe invloed op het evacuatiegedrag en de brand- en rookontwikkeling.
Bij de brandveiligheid van een gebouwontwerp is onder andere de materialisatie, de ruimtelijke indeling en de toepassing van installaties van belang.

Zo heeft het gebruik van niet of nauwelijks brandbaar en rookproducerend materiaal een positieve invloed op de veiligheid, aangezien de brand- en rookontwikkeling wordt beperkt.
De hoogte van een ruimte bepaalt onder andere hoe lang het duurt voordat de rook bedreigend wordt voor de aanwezige personen. Hoe hoger de ruimte, des te meer tijd er is alvorens de bedreigende rook de aanwezigen bereikt. De aanwezigheid en uitvoering van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties bepaalt (onder andere) hoe snel een brand wordt ontdekt.

De complexiteit van het gebouwontwerp bepaalt of en hoe snel mensen een weg naar een veilige plaats kunnen vinden.

De evacuatietijd is de tijd die nodig is voor het ontdekken van de brand, de besluitvorming en voor de verplaatsing naar een veilige plaats. De aanwezigheid van voorzieningen zoals bijvoorbeeld een brandweerlift en een rook- en warmte afvoerinstallatie maakt een snelle en veilige redding mogelijk.

Het niveau van brandveiligheid van een bouwwerk bepaalt de opdrachtgever zelf. Het minimale vereiste niveau is af te leiden uit het Bouwbesluit. Hierin staat onder andere hoe groot een brandcompartiment mag zijn, wat de maximale loopafstanden mogen zijn, welke materialen mogen worden toegepast in brand- en rookvrije vluchtroutes.

Indien er gekozen wordt voor een hoog brandveiligheidniveau en een laag financieel bedrijfsrisico dan wordt er doorgaans gekozen voor een brandcompartiment tot maximaal 1000 m2. Indien een groter brandcompartiment wenselijk is dan is het toepassen van een sprinkler blusinstallatie één van de weinige oplossingen voor een hoog brandveiligheidniveau met een laag bedrijfsrisico.

Er kan met behulp van Beheersbaarheid van Brand (leidraad voor het ontwikkelen en beoordelen van grote brandcompartimenten opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) ook aangetoond worden dat het verantwoord is om grotere brandcompartimenten toe te passen zonder sprinkler blusinstallatie. Dit is volgens de wetgever dan ook toegestaan. Het is de keuze van de opdrachtgever om het risico in te schatten wat er kan gebeuren indien er een omvangrijke brand uitbreekt. Veel bedrijven die door getroffen zijn raken klanten kwijt vanwege het niet kunnen leveren van goederen en raken daardoor in financiële problemen.

Wanneer eenmaal een gebouw is gerealiseerd zal de veiligheid van de erin aanwezige mens grotendeels worden bepaald door de snelheid van de ontwikkeling van de brand, de vluchtmogelijkheden (evacuatie) en het ingrijpen door de brandweer (interventie).

Bron NIFV, Verkenning van simulatiemodellen: Brand- en rookontwikkeling, evacuatie- en interventiemodellering. Versie 442N6001/30/08/06


 

Postbus 1288
6040 KG Roermond
Tel. 06 10 707 990